FUN RUN 2021 FUN RUN 2021 FUN RUN 2021
CRICKET TOURNAMENT 2021 CRICKET TOURNAMENT 2021 CRICKET TOURNAMENT 2021
FUN RUN 2020 FUN RUN 2020 FUN RUN 2020
Health Walk 2020 Health Walk 2020 Health Walk 2020
ANNUAL DAY 2022 ANNUAL DAY 2022 ANNUAL DAY 2022
ANNUAL DAY 2022 ANNUAL DAY 2022 ANNUAL DAY 2022
ANNUAL DAY 2020 ANNUAL DAY 2020 ANNUAL DAY 2020
NATIONAL DAY 2020 NATIONAL DAY 2020 NATIONAL DAY 2020
CHRISTMAS DAY 2019 CHRISTMAS DAY 2019 CHRISTMAS DAY 2019
   
ANNUAL DAY 2019 ANNUAL DAY 2019 ANNUAL DAY 2019
 
ANNUAL DAY 2018 ANNUAL DAY 2018 ANNUAL DAY 2018
ANNUAL DAY 2017 ANNUAL DAY 2017 ANNUAL DAY 2017
 
ANNUAL DAY 2016 ANNUAL DAY 2016 ANNUAL DAY 2016
ANNUAL DAY 2015 ANNUAL DAY 2015 ANNUAL DAY 2015
   
ANNUAL DAY 2014 ANNUAL DAY 2014 ANNUAL DAY 2014
 
ANNUAL DAY 2013
ANNUAL DAY 2013 ANNUAL DAY 2013
     
COVID 19 AWARENESS COVID 19 AWARENESS COVID 19 AWARENESS
SCHOOL BAGS -QATAR CHARITY SCHOOL BAGS -QATAR CHARITY SCHOOL BAGS – QATAR CHARITY
VILLA REPAIR -QATAR CHARITY VILLA REPAIR-QATAR CHARITY VILLA REPAIR -QATAR CHARITY
BLOOD DONATION CAMPAIGN 2019 BLOOD DONATION CAMPAIGN 2019 BLOOD DONATION CAMPAIGN 2019
 
WAKRA BEACH CLEANING CAMPAIGN  2018 WAKRA BEACH CLEANING CAMPAIGN  2018 WAKRA BEACH CLEANING CAMPAIGN  2018
BLOOD DONATION CAMPAIGN 2018 BLOOD DONATION CAMPAIGN 2018 BLOOD DONATION CAMPAIGN 2018